REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin biblioteki

1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów.

2. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne materiały tylko na swoje konto.

3. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę zbiory. W chwili wypożyczenia powinien zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w wypożyczanych egzemplarzach.

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

5. Czas wypożyczenia lektury wynosi 2 tygodnie, zaś pozostałych materiałów – miesiąc, z możliwością prolongaty.

6. Uczeń ma prawo wypożyczyć maksymalnie 4 książki, w tym 2 lektury.

7. Uczestnicy olimpiad, konkursów i łącznicy z biblioteką mają prawo do dłuższych okresów wypożyczeń oraz większej ilości książek na koncie.

8. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki w terminie określonym przez nauczyciela-bibliotekarza.

9. Uczniom, którzy w trakcie roku szkolnego przetrzymują materiały biblioteczne, wstrzymuje się wypożyczanie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych na ilość dni równą czasowi przetrzymania.

10. Klasie, do której przypisany jest uczeń, który nie rozliczył się przed wakacjami, wstrzymuje się wypożyczanie do czasu całkowitego rozliczenia się ucznia z biblioteką.

11. Uczniom z największą liczbą wypożyczeń oraz systematycznie współpracujących z biblioteką w ciągu roku, mogą być przyznane nagrody książkowe.

Możesz również polubić…