Klauzula informacyjna RODO

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami przechowywania i przetwarzania informacji przez VI LO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

           Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.), informujemy:


1) administratorem danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych oraz ucznia jest VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego, ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia;

2) kontakt z  inspektorem ochrony danych: iod.edu@gdynia.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków szkoły wynikających z przepisów prawa (ustawy oświatowe, kodeks pracy, Karta Nauczyciela, prawo o szkolnictwie wyższym); dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz zabezpieczenia mienia;

4) dane osobowe będą udostępniane tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa / w oparciu o umowę powierzenia;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne (czas uregulowany jest przepisami prawa);

7) osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz w przypadku rodziców/opiekunów prawnych ucznia, danych swojego niepełnoletniego dziecka, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez rodziców/opiekunów prawnych oraz ucznia danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań oświatowych szkoły;

10) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Możesz również polubić…