Kategoria: Rada Rodziców

Rada Rodziców informuje

Rada Rodziców przedstawia śródroczne sprawozdanie ze swojej działalności.Poniżej publikujemy wykaz, jakie pomoce oraz sprzęty zostały sfinansowane z funduszu Rady w okresie I semestru.