Egzamin maturalny 2024 – podstawowe informacje

Matura 2023 i 2024: zasady i podstawa prawna - Infor.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w celu uzyskania świadectwa dojrzałości.
 • Egzamin w roku 2024 przeprowadzony będzie w oparciu o wymagania egzaminacyjne. Informatory (dla poszczególnych przedmiotów) dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzamin przeprowadzany jest raz w roku w okresie od maja do września zgodnie z harmonogramem:
  • maj – termin podstawowy (pobierz harmonogram)
  • czerwiec – termin dodatkowy (dla osób, które z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym) (pobierz harmonogram)
  • sierpień – termin poprawkowy (dla osób, które nie zdały jednego z egzaminów obowiązkowych). (pobierz harmonogram)
 • Absolwenci przystępują do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych. Dla przedmiotów zdawanych w części obowiązkowej ustalony został próg zdawalności – 30%.
 • Każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym – tzw. przedmiot dodatkowy. Absolwent może podejść do egzaminów z przedmiotów dodatkowych z maksymalnie pięciu przedmiotów.
 • Wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawowe kryterium rekrutacji na studia wyższe.
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ma prawo do ponownego przystąpienia do tego egzaminu przez okres pięciu kolejnych lat.
 • Absolwent, który zdał egzamin maturalny i otrzymał świadectwo dojrzałości ma prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu – aby podwyższyć wcześniej uzyskany wynik lub napisać egzamin z przedmiotu, z którego wcześniej nie zdawał matury.

TERMINY

 • 22 – 25 września 2023 – spotkania dyrekcji szkoły z uczniami i uczennicami klas czwartych, zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat egzaminu maturalnego oraz możliwymi sposobami dostosowań warunków i formy egzaminu,
 • 27 września 2023 – spotkanie dyrekcji szkoły oraz wychowawców z rodzicami i opiekunami uczniów i uczennic klas czwartych, zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat egzaminu maturalnego oraz możliwymi sposobami dostosowań warunków i formy egzaminu,
 • do 2 października 2023 – złożenie przez uczniów i uczennice klas czwartych wstępnych deklaracji maturalnych w systemie eDeklaracje ZIU
 • do 7 lutego 2024 – złożenie przez uczniów i uczennice klas czwartych ostatecznych deklaracji maturalnych w systemie eDeklaracje ZIU. Brak złożenia deklaracji ostatecznej skutkuje potraktowaniem deklaracji wstępnej jako ostatecznej.
 • do 9 lutego 2024 – poinformowanie ucznia na piśmie o wskazanych sposobach dostosowania form i/lub warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego,
 • do 14 lutego 2024 – złożenie przez ucznia oświadczeniu o korzystaniu lub rezygnacji z zaproponowanego sposobu dostosowania.
 • W przypadku pojawienia się okoliczności wpływających na konieczność dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego po terminie 14 lutego 2024 należy niezwłocznie informować o tym dyrektora szkoły.

E-DEKLARACJE

 • Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego w 2024 roku deklaracje maturalne składają w systemie ZIU eDeklaracje.
 • Uczniowie i uczennice klas czwartych podczas spotkań z dyrekcją szkoły otrzymali loginy i hasła niezbędne do zalogowania się do platformy. W przypadku braku dostępu prosimy o kontakt z sekretariatem.