Rada Rodziców informuje

Rada Rodziców przedstawia śródroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
Poniżej publikujemy wykaz, jakie pomoce oraz sprzęty zostały sfinansowane z funduszu Rady w okresie I semestru.

Możesz również polubić…