Przekazywanie danych do SANEPID – informacje i podstawy prawne

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
– ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
– art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Oznacza to, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.
Działania podjęte przez szkoły na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych

Możesz również polubić…