VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

Poniższy tekst został opublikowany w Roczniku Gdyńskim Nr 21

Gdyńska „Szóstka” przez ponad trzydzieści siedem lat swojej działalności wrosła trwale w pejzaż miasta, a jej historia stanowi cząstkę dziejów Gdyni. Mury szkoły opuściło w tym czasie już niemal sześć tysięcy absolwentów, darzących swą szkołę wielkim sentymentem. Są oni naszą wizytówką, a my jesteśmy z nich bardzo dumni. Mimo, że mieszkają w różnych zakątkach kraju i świata to utrzymują kontakty ze szkołą, a zawarte w murach szkolnych więzi koleżeńskie i przyjacielskie trwają i godnie przechodzą próbę czasu. Dowodem tych przyja¼ni są Zjazdy Absolwentów. W ciągu 37 lat odbyły się 3 zjazdy (1997, 2002, 2007), był to czas wspomnień, radosnych powitań i wzruszeń.

 

Krótko o początkach szkoły

W latach 1950-1972 w Gdyni było pięć liceów ogólnokształcących. Stale wzrastająca liczba uczniów spowodowała konieczność powołania kolejnej placówki oświatowej w naszym mieście. Dnia 26 kwietnia 1972 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego powołało do istnienia VI Liceum Ogólnokształcące. Powstało ono na bazie klas przeniesionych (w 1971 roku) z III Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – przy ulicy Kopernika 34. Dyrektorem VI Liceum Ogólnokształcącego został Pan Józef Zając, zastępcą Pan Józef Kasicz.

Rozpoczął się czas tworzenia… Wydział Oświaty w Gdyni zlikwidował Szkołę Podstawową nr 4, cały majątek: nieruchomość (2.231m2), potrzebny sprzęt i pomoce naukowe przekazano dyrektorowi nowego liceum, który musiał dostosować budynek do potrzeb młodzieży licealnej. Pierwszy skład Rady Pedagogicznej liczył 34 nauczycieli. Naukę w roku 1972 podjęło 593 uczniów, utworzono 15 oddziałów: 6 klas pierwszych, 5 klas drugich, 2 klasy trzecie, 2 klasy czwarte.

Rozpoczęto naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz łaciny. Prasa miejscowa doniosła o pomyślnym starcie liceum w Gdyni. W taki sposób rozpoczęła się ogromna praca – Dyrektora i grona pedagogicznego – nad poziomem zdobywanej wiedzy przez uczniów. Już w pierwszych latach działalności uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach. Corocznie laureatów i finalistów przybywało. Do roku 1996 nasi uczniowie uzyskali 91 tytułów.

W dniu 28 września 1976 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nadało naszemu liceum imię wybitnego polskiego matematyka prof. Wacława Sierpińskiego – twórcy Warszawskiej Szkoły Matematycznej. Tak wspaniały patron zobowiązywał nauczycieli i młodzież do wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. W czasie uroczystości nadania imienia szkole wręczono sztandar ze słowami: „strzeżcie jego honoru”. Stało się to zadaniem uczniów i nauczycieli „Szóstki”.

 

Życie szkoły

Szeroko rozwinięta praca dydaktyczna podsumowywana jest w każdym roku szkolnym egzaminami maturalnymi. Nasza szkoła może poszczycić się stuprocentową zdawalnością tych egzaminów. Przez wszystkie lata działalności szkoły mury opuściło blisko sześć tysięcy młodych ludzi. Wybory kierunków studiów są bardzo różne. Zazwyczaj dyktuje je zapotrzebowanie na rynku pracy, choć czasem moda. Nasi absolwenci podejmują naukę na wyższych uczelniach w kraju i poza jego granicami.

Poza pracą lekcyjną nasi uczniowie poszerzają wiadomości i umiejętności, rozwijają pasje naukowe i uprawiają sport na zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2009/2010 zajęcia te prowadzone są w 18 kołach przedmiotowych, 9 kołach zainteresowań, 4 kołach olimpijskich i 4 kołach sportowych. Przyszli maturzyści uczestniczą w 13 repetytoriach.

Efekty pracy były i są widoczne każdego dnia. W Dniu Patrona i Olimpijczyka obchodzonym na przełomie kwietnia i maja każdego roku, następuje ich podsumowanie. Olimpijczycy i ich nauczyciele są nagradzani za wspólny wysiłek w poszerzaniu wiedzy. Najbardziej szczęśliwi są laureaci – wraz z laurem olimpijskim zdobywają indeksy na upragnione kierunki studiów. Dla nich i ich opiekunów jest to największe wyróżnienie.

Innym przejawem pracy uczniów są sesje popularno-naukowe organizowane w liceum. Pierwsza z nich poświęcona Mikołajowi Kopernikowi odbyła się w lutym 1973. W różnych okresach kilka sesji zostało poświęconych Gdyni. Od 1975 roku po 80. lecie naszego miasta (1996) kolejne roczniki licealistów zastanawiały się nad jego historią i snuły plany i marzenia związane z „miastem z morza”.

Nasi nauczyciele aktywnie współpracują z uczelniami trójmiasta: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Akademią Medyczną, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademią Marynarki Wojennej. Formy współpracy są bardzo różne. Uczniowie uczestniczą w wykładach uniwersyteckich i politechnicznych, biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, nauczyciele akademiccy uczestniczą w sesjach naukowych organizowanych w szkole.

Praca dydaktyczna szkoły jest wspierana przez prężnie działającą bibliotekę szkolną, na którą składa się wypożyczalnia, czytelnia oraz cztery komputerowe stanowiska do pracy indywidualnej dla uczniów. Aktualny, bogaty księgozbiór liczący ponad 20 tysięcy książek oraz zbiory audiowizualne i multimedialne, jest szeroko wykorzystywany na zajęciach dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów oraz przez uczniów w ich pracy indywidualnej. Posiadamy nowoczesny warsztat informacyjny – jako jedna z pierwszych w Gdyni – nasza biblioteka została skomputeryzowana już w 1993 roku. Biblioteka uczestniczy w wielu działaniach kulturalnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Jest współorganizatorem międzyszkolnego konkursu o naszym mieście odbywającego się od pięciu lat w Towarzystwie Miłośników Gdyni.

Szkoła dba o rozwój kulturalny uczniów organizując każdego roku liczne wyjścia do teatrów, kin, muzeów, na wystawy czy koncerty oraz zapraszając do szkoły ciekawych ludzi – poetów, fotografików, podróżników, aktorów, muzyków. Talenty artystyczne uczniów możemy podziwiamy w szkole przy okazji występów wokalnych i recytatorskich w ramach biesiad artystycznych i konkursów literackich.

Nasi uczniowie reprezentują szkołę w różnego typu zawodach sportowych, zdobywali i nadal zdobywają punktowane miejsca w województwie gdańskim i w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Gdyni. W ubiegłym roku szkolnym w klasyfikacji ogólnej zdobyliśmy pierwsze miejsce Te efekty mogą uzyskać dzięki wytężonej pracy na zajęciach Szkolnego Koła Sportowego prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. W ciągu całego roku szkolnego odbywają się międzyklasowe rozgrywki w grach zespołowych, zimą organizowane są mistrzostwa szkoły w narciarstwie zjazdowym, w marcu – szkolne mistrzostwa pływackie, a w czerwcu każdego roku, po klasyfikacji, jest czas na Święto Sportu i wyłanianie najlepszych lekkoatletów i finałowe mecze w ramach VILO CUP. Wszyscy spotykamy się na boisku szkolnym. Są dyplomy i gratulacje.

Tradycją naszego Liceum była wieloletnia współpraca z Liceum w Saint Junien w Limoges we Francji oraz od 1999 roku z Gimnazjum w Oberasbach w Niemczech. Wzajemne wizyty uczniów i nauczycieli oraz współpraca ze Stowarzyszeniem English Speaking Union pogłębiają wiedzę o kulturze europejskiej i umiejętności językowe. W latach 2003-2006 realizowaliśmy międzynarodowy projekt Sokrates – Comenius 1, podejmując współpracę z nauczycielami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Ważnym elementem pracy szkoły jest wychowanie. Młodzież uczestniczy w akcjach charytatywnych, pomaga dzieciom specjalnej troski w ramach współpracy z Ogniskiem Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego, Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr 1, organizacjami charytatywnymi – PCK, LOP, TONZ. Szczególnie rozwinęła się współpraca młodzieży ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska, mająca już dwunastoletnią tradycję . Pieczę nad tymi działaniami sprawuje Pani Małgorzata Krause – nauczycielka historii. Ten obszar działalności naszej młodzieży świadczy o jej wrażliwości i zaangażowaniu.

W życiu szkoły ważną rolę odgrywa Samorząd Szkolny. Jego opiekunami byli kolejno: Pani Barbara Hryniewiecka (Nowakowska), Pani Helena Tor, Pani Jolanta Walkiewicz, Pani Ewa Śliwińska, Pani Elżbieta Fiedorowicz, Pani Jolanta Majda. Dla młodych ludzi jest to pierwsza lekcja demokracji. Tradycją stała się również organizacja Dnia Europejczyka. Uczniowie poznają tradycje i kulturę różnych państw Europy, przygotowując tańce, potrawy, obrzędy i ubiory charakterystyczne dla danego kraju.

Ruch proekologiczny rozwijał się od początku istnienia szkoły. Nauczyciele biologii w ramach zajęć pozalekcyjnych angażują naszych uczniów do opieki nad środowiskiem naturalnym. Od lat organizowane jest „Sprzątanie Ziemi”, młodzież porządkuje lasy wokół Gdyni, cmentarz witomiński i nadmorskie plaże.

Każdego roku, od początku istnienia liceum, organizowane są jesienią tradycyjne, jednodniowe rajdy piesze, w których uczestniczy cała społeczność szkolna. Mamy swoje ulubione zakątki na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Atrakcji jest wiele: długa wędrówka, podziwianie krajobrazu, konkursy, a na polanie w Wieżycy wspólne spotkanie, grochówka, zawody sportowe i otrzęsiny klas pierwszych. Corocznie klasy drugie wyjeżdżają na trzydniowe wycieczki krajowe lub zagraniczne. Dzięki ich dofinansowywaniu przez Radę Rodziców może w nich uczestniczyć cała klasa.

 

Dyrekcja i nauczyciele

Poziom i renomę szkoła w dużej mierze zawdzięcza dyrektorom i doskonałym nauczycielom. Wybitni fachowcy i specjaliści w zakresie nauczanego przedmiotu są również dobrymi wychowawcami. Obecnie w liceum uczy ponad pięćdziesięciu nauczycieli, w tym większość stanowią nauczyciele dyplomowani. W „Szóstce” uczą Jej absolwenci, którzy po ukończeniu studiów wrócili do „swojej szkoły”, by stanąć po drugiej stronie katedry. Praca całego zespołu pedagogicznego owocuje wysoką średnią ocen szkoły (rokrocznie wynosi ona powyżej 4,0), a liczne grono uczniów uzyskuje świadectwa z wyróżnieniem.

Liceum założył i kierował nim, aż przez 19 lat, Pan Józef Zając. W latach 1991-2008 funkcję dyrektora pełniła Pani Bożena Ciuraszkiewicz. Obecnie dyrektorem jest Pani Ewa Śliwińska, absolwentka szkoły. Wicedyrektorami byli kolejno: Pan Józef Kasicz ( 1972-1976), Pani Maria Przybył (1976-1985), Pani Maria Bartczak-Misiewicz (1985-1999), Pani Elżbieta Bruska (1995 -1998), Pani Grażyna Wardyn (1998-2007), Pani Ewa Śliwińska (2007 – 2008), Pani Marzenna Klimkowska (od 2008).

W 1999 roku Polski Komitet do spraw UNESCO wyróżnił VI LO 11 miejscem w IV rankingu szkół średnich. Zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli i rodziców naszych uczniów zaowocowało uzyskaniem przez liceum w 2005 roku Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej w zakresie następujących standardów: I – Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia, III – Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco-wspierającą, IV – Praca szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowości, VII – Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach, VIII – Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem, X – Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.

Zmieniły się czasy, musiała zmienić się szkoła. Nie zapominając o tradycji, o tym co w niej najcenniejsze, musiała ona wpisać się w nową rzeczywistość unowocześniając system edukacji i przystosowując budynek do wymagań nauczycieli, rodziców i uczniów.

Szczególnie duże zmiany zaszły w latach 90-tych. Rozszerzono wówczas ofertę edukacyjną dla młodzieży tworząc nowe profile, wprowadzając język niemiecki, reaktywując nauczanie łaciny. Obecnie oferta szkoły obejmuje klasy realizujące w zakresie rozszerzonym przedmioty: matematykę i fizykę; matematykę fizykę i język angielski; matematykę, fizykę i chemię; matematykę i informatykę; matematykę, informatykę i fizykę, matematykę, geografię i język angielski; biologię, chemię i fizykę oraz język polski, historię, WoS i język angielski. Nauczane języki obce to: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. łaciński.

Owocem pracy nauczyciela z uczniem są sukcesy olimpijskie. W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach: astronomicznej , biologicznej, filozoficznej, fizycznej , geograficzno-nautologicznej, języka niemieckiego, teologii katolickiej, wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy technicznej, wiedzy o finansach. W wyżej wymienionych olimpiadach nasi uczniowie osiągnęli 5 tytułów laureatów i 8 tytułów finalistów. W poprzednich latach uczniowie osiągali również sukcesy w takich olimpiadach jak: literatury i języka polskiego, języka angielskiego , języka łacińskiego, historycznej, matematycznej, informatycznej i artystycznej. Na przestrzeni 37 lat w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym i międzynarodowym tytuł laureata uzyskało ponad 60 uczniów, a finalisty ponad 100.

W 2005 roku absolwenci 3 – letniego liceum zdawali po raz pierwszy egzamin maturalny według nowych zasad. Zdali wszyscy i to najlepiej w Gdyni!

W tym roku szkolnym (2008/2009) zajęliśmy VII miejsce w województwie pomorskim i 143 miejsce w Polsce w olimpijskim rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”. Jest to wysiłek całego zespołu dydaktycznego. Trudno się dziwić… atmosferę pracy, rzetelności, przygotowania merytorycznego wnieśli pierwsi nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy ją tworzyli od 1972 roku pod kierunkiem ówczesnego dyrektora Pana Józefa Zająca. Niektórzy z nich pracują jeszcze do dziś. Co roku przybywają następni, wzmacniają szkołę, pielęgnują jej tradycje, ale też wnoszą nowe wartości. Razem służymy naszemu miastu – Gdyni.

Pamiętamy o tych, którzy w ostatnich latach odeszli, pozostawiając po sobie pustkę, ale zostali w naszej pamięci: Pani Bożena Ciuraszkiewicz – dyrektor szkoły, wicedyrektor – Pani Maria Misiewicz, nauczyciele: Pani Maria Filipek, Pani Krystyna Tomczyk, Pani Anna Tymińska oraz pracownicy administracji i obsługi: Pani Gabriela Flis – wieloletnia księgowa i Pani Ewa Siemińska.

Małgorzata Krause, Natalia Chalimoniuk, Elżbieta Zeman

 

Małgorzata Krause, Natalia Chalimoniuk, Elżbieta Zeman:VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni. Rocznik Gdyński Nr 21. Gdynia, Towarzystwo Miłośników Gdyni, 2009, s. 234-240.

You may also like...