Historia szkoły : Lata 1997-2007

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni w latach 1997 – 2007

Mamy rok 2007, kolejny rok szkolny wypełniony pracą, spokojny, uporządkowany planem lekcyjnym, wyznaczonymi zastępstwami, dzwonki wymierzają rytm dnia, wydawałoby się, że monotonny a tyle się wydarza… mija kolejne dziesięciolecie… budynek stale ten sam i na dodatek różowy, w Gdyni przy ulicy Kopernika 34. Wszyscy do jego widoku przywykli, uczniowie biegnący rano na lekcje, absolwenci, którzy co dzień go mijają, bąd¼ gdzieś daleko przebywają w świecie, nauczyciele pracujący i na emeryturze. Dyrektorem liceum od 1991 roku jest mgr Bożena Ciuraszkiewicz, wicedyrektorem od 1998 roku jest mgr Grażyna Wardyn.

Do roku 2002 nasze liceum było 4 – letnie. Egzamin dojrzałości zamykał proces kształcenia uczniów i był przepustką do zdawania egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Rok 2002 stał się przełomowy dla liceum, w wyniku reformy oświaty edukacja zamknęła się w trzech latach. W każdym roczniku jest po 6 oddziałów (razem 18), są to klasy z rozszerzonymi programami nauczania z następujących przedmiotów:
– matematyka i fizyka (dwie klasy),
– matematyka i informatyka (jedna klasa),
– matematyka, geografia i język angielski (jedna klasa),
– biologia, chemia i fizyka (jedna klasa),
– język polski, historia i język angielski (jedna klasa)

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, a mogą wybrać język francuski lub niemiecki. Zajęcia odbywają się w systemie lektoratów. W klasach z rozszerzonymi programami nauczania (z chemii, biologii, fizyki oraz z historii, języka polskiego i języka angielskiego) uczą się jeszcze języka łacińskiego.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007
Klasy pierwsze – 192 uczniów
KLasy drugie – 186 uczniów
KLasy trzecie – 190 uczniów
Razem – 568 uczniów

Poza pracą lekcyjną nasi uczniowie mogą poszerzać wiadomości i umiejętności, rozwijać pasje naukowe i uprawiać sport na zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2006/2007 zajęcia te prowadzone są w 11 kołach przedmiotowych, 6 kołach zainteresowań, a sportowcy uprawiają dodatkowo 5 dyscyplin (w tym siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis stołowy).

Owocem pracy ucznia – pasjonata z nauczycielem – mistrzem są sukcesy olimpijskie.
Olimpiady – zestawienie osiągnięć w latach 1997 – 2007

Olimpiady Laureaci Finaliści
Języka Polskiego i Literatury 5
Języka Angielskiego 1
Języka Łacińskiego 1
Filozoficzna 1 2
Historyczna 1 2
Geograficzna 7 14
Nautologiczna 6 4
Biologiczna 3
Matematyczna 3
Fizyczna 1
Informatyczna 8
Wiedzy Technicznej 1 1
Artystyczna 1
Teologii Katolickiej 1 5
Razem 19 49

Na przestrzeni 35 lat w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym i międzynarodowym tytuł laureata uzyskało 50 uczniów, a finalisty 119.

W 2005 roku absolwenci 3 – letniego liceum zdawali po raz pierwszy egzamin maturalny według nowych zasad. Zdali wszyscy i to najlepiej w Gdyni!

Nasi absolwenci podejmują naukę na wyższych uczelniach w kraju i poza jego granicami. Są naszą wizytówka, a my jesteśmy z nich bardzo dumni. Mimo, że mieszkają w różnych zakątkach kraju i świata to utrzymują kontakty ze szkołą, a zawarte w murach szkolnych więzi koleżeńskie i przyjacielskie trwają i godnie przechodzą próbę czasu. Dowodem tych przyja¼ni są Zjazdy Absolwentów. W ciągu 35 lat odbyły się 2 zjazdy (1997, 2002), był to czas wspomnień, radosnych powitań i wzruszeń. Spotkamy się wszyscy po raz trzeci 2 czerwca 2007 roku.

Tradycją naszego Liceum jest wieloletnia współpraca z Liceum w Saint Junien w Limoges we Francji oraz od 1999 roku z Gimnazjum w Oberasbach w Niemczech. Wzajemne wizyty uczniów i nauczycieli oraz współpraca ze Stowarzyszeniem English Speaking Union pogłębiają wiedzę o kulturze europejskiej i umiejętności językowe.

W 2003 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Sokrates – Comenius 1, podejmując współpracę z nauczycielami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Nasi uczniowie aktywnie współpracują z uczelniami trójmiasta: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Formy współpracy są bardzo różne, uczestniczą w wykładach uniwersyteckich i politechnicznych, biorą udział w zajęciach laboratoryjnych, wykładowcy uczelniani uczestniczą w sesjach naukowych organizowanych w szkole.

Szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu rozwinęła się współpraca uczniów i nauczycieli ze społecznością gdyńską:
– Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich,
– Ogniskiem Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego,
– Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr 1,
– organizacjami charytatywnymi: PCK, LOP, TONZ.
Ten obszar działalności naszej młodzieży świadczy o jej wrażliwości i zaangażowaniu.

Poziom i renomę szkoła w dużej mierze zawdzięcza doskonałym nauczycielom i dyrektorom. Wybitni fachowcy i specjaliści w zakresie nauczanego przedmiotu są również dobrymi wychowawcami. Obecnie uczy 55 nauczycieli w tym: 35 dyplomowanych, 13 mianowanych, 5 kontraktowych i 2 stażystów. Wśród grona pedagogicznego pracują nasi absolwenci. W ostatnim dziesięcioleciu dołączyli do nich Andrzej Wiśniewski (język francuski) i Anna Olejniczak–Popow (matematyka).

Praca całego zespołu pedagogicznego owocuje wysoką średnią ocen szkoły. W roku szkolnym 2006/2007 wynosi ona 4,40, w czerwcu 2006 roku świadectwa z wyróżnieniem uzyskało 154 uczniów, a egzamin maturalny w 2006 roku zdało 100 absolwentów. Ten poziom utrzymuje się od wielu lat.

W 1999 roku Polski Komitet do spraw UNESCO wyróżnił nas 11 miejscem w IV rankingu szkół. Zaangażowanie naszych dyrektorów, nauczycieli, rodziców naszych uczniów i uczniów zaowocowało uzyskaniem przez Liceum w 2005 roku Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacyjnej w zakresie następujących standardów:
– I – Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia.
– III – Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą.
– IV – Praca szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowości.
– VII – Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
– VIII – Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.
– X – Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.

W tym roku szkolnym (2006/2007) zajęliśmy V miejsce w województwie pomorskim i 76 miejsce w Polsce w olimpijskim rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”. Jest to wysiłek całego zespołu dydaktycznego, pedagoga, psychologa, pielęgniarki, pracowników administracyjnych.

Trudno się dziwić… atmosferę pracy, rzetelności, przygotowania merytorycznego wnieśli pierwsi nauczyciele i pracownicy administracji, którzy tę szkołę tworzyli od 1972 roku pod kierunkiem ówczesnego dyrektora mgr Józefa Zająca. Niektórzy z nich do dzisiaj jeszcze pracują: pani profesor Czesława Artiomow (chemia), pani profesor Irena Hofman–Kotewa (matematyka), pani profesor Maria Wika-Czarnowska /Pacholczyk/ (matematyka), pani profesor Barbara Hryniewiecka (historia), pani profesor Anna Stanisz (język polski) i pani Barbara Wrzeszcz Słonina (sekretarka), od roku 1973 – pani profesor Halina Kleina (wychowanie fizyczne), pani profesor Małgorzata Krause (historia), a od 1974 – pani profesor Hanna Wilkoszewska (wychowanie fizyczne). Co roku przybywają następni, wzmacniają szkołę, pielęgnują jej tradycje, ale też wnoszą nowe wartości. Razem służymy naszemu miastu – Gdyni.

Pamiętamy o tych, którzy w ostatnich latach odeszli, pozostawili po sobie pustkę, ale zostali w naszej pamięci: pani Gabriela Flis, pani Ewa Siemińska, pani profesor Maria Filipek, pani profesor Krystyna Tomczyk, pani profesor Anna Tymińska oraz pani profesor i wieloletni wicedyrektor Maria Misiewicz. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… Bez Nich XXXV lecie stało się pełne zadumy, lecz wiemy, że „trzeba z żywymi naprzód iść…”

Małgorzata Krause

Gdynia, maj 2007

Możesz również polubić…