25 lat minęło jak jeden dzień…

Historia szkoły – lata 1972-1997

W 1996 roku Gdynia obchodziła swoje 70-te urodziny. Jak na miasto jest to niewiele, ale dla mieszkańców są to przeżyte dni narodzin, nauki, pracy, stałego tworzenia. Każdy z cząstką swego istnienia wypełnia to miasto niezależnie od sytuacji, jakie nam przynosi życie. Jedną z nich jest dorastanie, a ono dokonuje się w parze ze zdobywaniem wiedzy, kształceniem “odkrywaniem nowych dróg”.

“Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych nieodkrytych dróg;
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!”

A.Asnyk

W latach 1950-1972 w Gdyni było pięć liceów ogólnokształcących. Stale wzrastająca liczba uczniów spowodowała konieczność powołania kolejnej placówki oświatowej w naszym mieście. Dnia 26 kwietnia 1972r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego powołało do istnienia VI Liceum Ogólnokształcące. Powstało ono na bazie klas przeniesionych w roku 1971 z III Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Kopernika 34. Dyrektorem VI Liceum Ogólnokształcącego został mgr Józef Zając, zastępcą mgr Józef Kasicz.

Rozpoczął się czas tworzenia… Wydział Oświaty w Gdyni zlikwidował Szkołę Podstawową nr 4, cały majątek: nieruchomość /2.231m 2 /, potrzebny sprzęt i pomoce naukowe przekazano dyrektorowi nowego liceum, który musiał dostosować budynek do potrzeb młodzieży licealnej. “Tworzenie” – to kadra nauczycielska i wizerunek szkoły. Pierwszy skład Rady Pedagogicznej liczył 34 nauczycieli.

Naukę w roku 1972 podjęło 593 uczniów, utworzono 15 oddziałów:
6 klas pierwszych
5 klas drugich
2 klasy trzecie
2 klasy czwarte

Rozpoczęto naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz łaciny. Prasa miejscowa doniosła o pomyślnym starcie liceum w Gdyni. W taki sposób rozpoczęła się ogromna praca Dyrektora i grona pedagogicznego nad poziomem zdobywanej wiedzy przez uczniów… I sukces. W 1973r. pierwsze miejsce w Gdyni w grupie uczniów klas pierwszych Olimpiady Wiedzy Matematycznej uzyskał Tadeusz Starczewski z VI LO. W 1975r. Anita Skiba brała udział w finale Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Corocznie laureatów i finalistów przybywało. Do roku 1996 nasi uczniowie uzyskali 91 tytułów.

W dniu 28 września 1976r. Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nadało naszemu liceum imię wybitnego matematyka prof. Wacława Sierpińskiego – twórcy Warszawskiej Szkoły Matematycznej. Tak wspaniały patron zobowiązywał nas nauczycieli i naszą młodzież do wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. W czasie uroczystości nadania imienia szkole wręczono sztandar ze słowami “strzeżcie jego honoru”.

To stało się zadaniem uczniów i nauczycieli “szóstki”. Nauczyciele naszego liceum doskonale rozumieli, że klasy sprofilowane sprzyjają lepszemu rozwojowi talentów młodzieży. Od początku tworzono więc klasy o profilu matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym (profil ten istniał krótko i tylko wtedy, gdy młodzież zgłaszała nań zapotrzebowanie) i klasy ogólne.

Efekty pracy widoczne były i są każdego dnia. Koła przedmiotowe przygotowują olimpijczyków. W czasie Dnia Patrona i Olimpijczyka obchodzonego w czerwcu każdego roku, następuje ich podsumowanie. Olimpijczycy i ich nauczyciele są nagradzani za wspólny wysiłek w poszerzaniu wiedzy. Najbardziej szczęśliwi są laureaci, ponieważ wraz z laurem olimpijskim uzyskują indeksy na upragnione kierunki studiów. Dla nich i ich profesorów jest to największe wyróżnienie.

Innym przejawem pracy uczniów są sesje popularno-naukowe organizowane w liceum. Pierwsza z nich odbyła się w lutym 1973 poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Połączenie wiedzy historycznej z astronomią udowodniło, że wiele różnych nauk może się uzupełniać. W różnych okresach kilka sesji zostało poświęconych Gdyni. Od 1975r. po rok 70-lecia naszego miasta (1996) kolejne roczniki zastanawiały się nad jej historią i snuły plany i marzenia związane z “miastem z morza”. W roku 1983 obchodziliśmy w postaci sesji popularno-naukowej 300-lecie bitwy wiedeńskiej.

Nasi uczniowie reprezentują szkołę w różnego typu zawodach sportowych, zdobywali i nadal zdobywają punktowane miejsca w województwie gdańskim i w Mistrzostwach Szkół Średnich Miasta Gdyni. Te efekty mogą uzyskać dzięki wytężonej pracy na zajęciach Szkolnego Koła Sportowego prowadzonego przez nauczycieli wychowania fizycznego. Nie jest to praca tylko z utalentowanym uczniem. Naszym celem jest rozwijanie sportu masowego. W każdą sobotę udostępniane są uczniom sala gimnastyczna, siłownia i boisko szkolne. Młodzież bardzo chętnie korzysta z dodatkowych zajęć. Od roku szkolnego 1996/97 wprowadzono dla klas pierwszych i drugich zajęcia wychowania fizycznego na basenie.

Szeroko rozwinięta praca dydaktyczna podsumowywana jest w każdym roku szkolnym egzaminami dojrzałości i wstępnymi na wyższe uczelnie. Wybory kierunków studiów są bardzo różne. Zazwyczaj dyktuje je moda zapotrzebowanie na rynku pracy, ale zawsze z profilu matematyczno-fizycznego i ostatnio matematyczno-informatycznego najwięcej absolwentów zdaje na Politechnikę Gdańską a z biologiczno-chemicznego na Akademię Medyczną. Absolwenci klas o profilu ogólnym wybierają prawo, ekonomię i nauki humanistyczne.

Jedną z atrakcyjniejszych dla młodzieży form pracy są kontakty zagraniczne utrzymywane od 1973r. Dwukrotnie (1973 i 1975) gościliśmy w naszej szkole Roberta Bourgeois przedstawiciela ambasady francuskiej z Warszawy. Otrzymaliśmy wtedy od ambasadora Francji pomoce szkolne do nauki języka francuskiego. Współpraca ożywiła się w latach 90-tych. Polega ona na wymianie młodzieży a możliwa jest dzięki współpracy władz województwa gdańskiego z okręgiem Limousin we Francji. Nasi uczniowie gościli w domach swoich rówieśników w Limoges w czerwcu 1992r. , w kwietniu 1994r. i pa¼dzierniku 1996r., a rewizyty przyjaciół z Francji nastąpiły w kwietniu 1993 i 1995 roku. Organizatorami szkolnymi tych wizyt są Krystyna Tomczyk i Ewa Górecka.

Ważnym elementem pracy szkoły jest wychowanie. Zawsze aktualny jest problem wrażliwości młodych ludzi na cudzy los. Członkowie szkolnego koła PCK podejmowali pracę w szpitalu w Redłowie, pomagali osobom starszym i samotnym w dzielnicy. Obecnie młodzież również uczestniczy w akcjach charytatywnych, pomaga dzieciom specjalnej troski, które są pod opieką o.Józefa Brzozowskiego, obecnego proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Antoniego na Wzgórzu Maksymiliana. W latach 1972-1981 działało w naszej szkole harcerstwo pod opieką Podharcmistrza Anny Stanisz (Kędziora). Była ona głównym organizatorem rajdów, akcji obozowych letnich i wieczornic. W tych latach harcerze posiadali w szkole własną harcówkę. Kiedy rozpoczęły się lata 80-te, władze wprowadziły w kraju stan wojenny, wygasła działalność organizacji. Jedynie wytrwale pracował Samorząd Szkolny. Jego opiekunami byli kolejno: Barbara Hryniewiecka (Nowakowska) od września 1972r., Helena Tor od września 1974r., Jolanta Walkiewicz od września 1985r., Ewa Śliwińska września 1995r. i tę funkcję sprawuje nadal. Zadania Samorządu też się zmieniły wraz z realiami politycznymi. Teraz jest to nauka demokracji.

Ruch proekologiczny rozwija się od początku istnienia szkoły. Maria Przybył, długoletni wicedyrektor “zającówki” angażował naszych uczniów do opieki nad środowiskiem naturalnym. Było to sadzenie drzewek. Od kilku lat organizowane jest “sprzątanie Ziemi”. Młodzież porządkuje lasy wokół Gdyni, cmentarz witomiński i plaże nadmorskie. Opiekunami tych akcji są nauczyciele biologii.

Nasza młodzież, mimo że intensywnie uczy się, ma też chwile wolne, które chętnie spędza w swoim gronie. Od 1972 roku organizowane są jesienią tradycyjne, coroczne rajdy jednodniowe, w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Mamy swoje ulubione zakątki na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Atrakcji jest wiele: długa wędrówka, podziwianie krajobrazu, konkursy, a na polanie w Wieżycy wspólne spotkanie, ognisko, zawody sportowe i ostatnio otrzęsiny klas pierwszych. “Szóstka” ma szczęście – pogoda w tym dniu jest zawsze piękna. Również tradycją liceum są zimowe wyjazdy na obozy narciarskie (w Beskid Żywiecki i od kilku lat w Słowackie Tatry) prowadzone przez naszych nauczycieli wychowania fizycznego oraz letnie wędrowne po Polsce (Beskid Żywiecki i Góry Świętokrzyskie). Wielką atrakcja dla naszych uczniów są obozy turystyczno-wypoczynkowe – zagraniczne. W latach 70-tych i 80-tych młodzież zwiedziła Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Rumunię i Węgry, od roku 1990 – Włochy (obozy w Rimini i Sorento), Hiszpania (obóz na Costa Brava). Każda klasa może wyjechać corocznie na wycieczkę dysponując trzema dniami wolnymi od nauki. Są to trasy krajowe i zagraniczne. Na wyjazdy zagraniczne młodzież oszczędza często przez dwa lata, dofinansowuje też Rada Rodziców. Dzięki temu uczestniczyć w nich może cała klasa.

W czerwcu każdego roku, po klasyfikacji, jest czas na Święto Sportu i wyłanianie najlepszych sportowców szkolnych. Wszyscy spotykamy się na boisku szkolnym. Są dyplomy i gratulacje.

Nasze liceum ma szczęście do stałej kadry nauczycielskiej. Ośmiu nauczycieli pracuje w nim od pierwszego dnia. Są to: Maria Bartczak-Misiewicz – geografia, Anna Stanisz (Kędziora)- język polski, Barbara Hryniewiecka (Nowakowska) – historia, Irena Hofman-Kotewa – matematyka, Maria Wika-Czarnowska (Pacholczyk) – matematyka, Maria Filipek – fizyka, Czesława Artiomow – chemia, Gizela Konkel – chemia.

Przychodzą też nowi i najczęściej adoptują się w gronie pedagogów. W “szóstce” uczą już nasi absolwenci, którzy po ukończeniu studiów wrócili do “swojej szkoły”, by stanąć po drugiej stronie katedry. Do nich należą: Sylwia Bogdanowicz – geografia, Dorota Cegielska – fizyka, Dominika Karmolińska – język niemiecki, Andrzej Konkolewski – wychowanie fizyczne, Ewa Śliwińska – matematyka.

Również kadra kierownicza i administracyjna rzadko się zmienia. Liceum założył i kierował nim 19 lat mgr Józef Zając – historyk. Od 1 września 1991 roku funkcję dyrektora objęła mgr Bożena Ciuraszkiewicz – chemik i “szefuje” nadal. Wicedyrektorami byli kolejno: mgr Józef Kasicz – (polonista) w latach 1972-1976, mgr Maria Przybył (biolog) w latach 1976-1985, mgr Maria Bartczak-Misiewicz (geograf) od 1985 roku i jako drugi wicedyrektor mgr Elżbieta Bruska (fizyk) od 1995 roku.

Bez administracji szkoła nie istniałaby. Trudną rolę “ministra szkolnych finansów” przez wiele lat, do 1996 roku, pełniła pani Gabriela Flis, od której wszyscy uczyliśmy się obowiązkowości i szacunku dla niewielkich, ale zawsze rozsądnie wydawanych pieniędzy. Sekretariatem niepodzielnie dowodzi pani Barbara Wrzeszcz-Słonina zawsze uśmiechnięta, pomocna i życzliwa dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Zmieniły się czasy, musiała zmienić się szkoła. Nie zapominając o tradycji, o tym co w niej najcenniejsze, musiała ona wpisać się w nową rzeczywistość unowocześniając system edukacji i przystosowując budynek do wymagań nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie duże zmiany zaszły w latach 90-tych.

Wysiłkiem dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów powstały ważne dla szkolnej społeczności dokumenty : Statut Szkoły (1992 r.) i Kodeks Ucznia VI LO. Sprzyja to demokratyzacji życia szkoły. Rozszerzono ofertę edukacyjną dla młodzieży; w oparciu o autorskie programy powołano nowe profile: matematyczno-informatyczny i matematyczno-geograficzny. W trzech klasach danego rocznika realizowany jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego, wprowadzono język niemiecki i reaktywowano nauczanie łaciny.

Dużo zmian dokonano, aby poprawić wystrój i urządzenie gabinetów szkoły. Skomputeryzowano szkołę, powstała z prawdziwego zdarzenia pracownia informatyczna (dwukrotnie unowocześniono w niej sprzęt), komputery obsługują bibliotekę i administrację, stale doposażane są gabinety, powstały nowe sale lekcyjne, czytelnia, barek, siłownia, boisko do koszykówki, siatkówki i kometki.

Przez wszystkie lata wysiłkom dyrektorów i nauczycieli w tworzeniu image liceum sekundowali rodzice uczniów, którzy działając w Komitecie Rodzicielskim a pó¼niej w Radzie Rodziców, wspierali szkołę. W ostatnich latach przejęli też na siebie sponsorowanie działań szkoły. Przewodniczącymi Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców w ciągu minionych 25 lat byli: Stefan Niestępski /1972-1976/, Zdzisław Kamiński /1976-1980/, Józef Borkowski /1980-1986/, Leszek Łapiński /1986-1988/, Wojciech Lipiński /1988-1989/, Andrzej Wujtewicz /1989-1993/, Elżbieta Kalinowska /1993-1996/ i Sławomir Grześkowiak od pa¼dziernika 1996r.

Rok szkolny 1996/97 jest dwudziestym piątym w historii VI Liceum Ogólnokształcącego, trudno go podsumować, gdyż jeszcze trwa. Proponujemy parę liczb. W liceum uczy się 750 uczniów w 22 oddziałach:
5 klas pierwszych
6 klas drugich
6 klas trzecich
5 klas czwartych

Prowadzone są od klasy drugiej profile: matematyczno-fizyczny, matematyczno-geograficzny, matematyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny i ogólny. Młodzież uczy się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łaciny.

Przed nami “25”-ta matura i mamy nadzieję, że następnych 168 absolwentów opuści mury “szóstki.

W szkole pracuje 55 nauczycieli (w tym katecheta , psycholog i pedagog), 4 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi.

W taki sposób poprzez wysiłek dyrektorów, grona pedagogicznego i personelu gospodarczego, szkoła nasza rozwija się , służy miastu i jego młodym mieszkańcom. W 1997 roku Gdynia rozpoczęła 71 rok swojego istnienia a my 25-lecie.

Życzymy wszystkim, którzy tę szkołę tworzyli i tym, którzy nadal ją rozwijają następnych pomyślnych 25 lat!

Małgorzata Krause

You may also like...