Dofinansowanie podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w  zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4 ) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7 ) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w  przypadku  gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio pkt 1– 6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w  przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1 – 6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni wnioski można składać do 10 września 2021 r.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego.

Możesz również polubić…