Wsparcie dla rodzin popegeerowskich

Portrait of minded, suited man standing crossed hands over blackboard. money concept
Informujemy, że Gmina Miasta Gdyni ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
a)sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
b)ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
c)usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak
możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu. O wsparcie mogą starać się rodziny, których:
a) dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
b)dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym),który to pracował niegdyś w zlikwidowanym
państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
c)dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021),
komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przedłożenie następujących dokumentów:
a)oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka; LUB
b)oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w PGR, można je dołączyć go do niniejszego oświadczenia(wymóg nieobligatoryjny). Beneficjent (Gmina Miasta Gdyni) w każdym momencie ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR (w celu weryfikacji oświadczeń).

Możesz również polubić…