Klauzula dotycząca wykorzystania monitoringu w Szkole

KLAUZULA INFORMACYJNA-MONITORING
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych oraz ucznia jest VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego, ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. W. Sierpińskiego w Gdyni jest możliwy pod nr telefonu 586222233;
3) dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz zabezpieczenia mienia;
4) dane osobowe będą udostępniane tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa / w oparciu o umowę powierzenia;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne;
7)osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych w przepisach prawa;
8)osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)przebywanie na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni;
10) dane osobowe są w postaci zarejestrowanego obrazu, kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po 10 dniach zapis jest automatycznie nadpisywany.

Możesz również polubić…