Dofinansowanie zakupu podręczników 2020

Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Program skierowany jest do uczniów: 

  • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 
  • z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni wnioski można składać do 11 września 2020 r.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego.

You may also like...