Informacja o proponowanych ocenach

Nauczyciel jest zobowiązany, nie później niż na 21 dni przed zakończeniem zajęć w I okresie roku szkolnego,
poinformować ucznia o proponowanych ocenach śródrocznych (wpis w e-Dzienniku), ocenach z
zachowania oraz powiadomić rodziców uczniów niepełnoletnich (osobiście/telefonicznie/
przez e-Dziennik – zapis o poinformowaniu w Indywidualnej karcie ucznia w
e-Dzienniku) o zagrożeniu ocenami ndst lub braku podstaw do klasyfikacji

You may also like...