Propozycje ocen końcowych – klasy III

Podanie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania oraz pisemne powiadomienie rodziców niepełnoletnich
uczniów kl. III o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem zgodnie z zapisami Statutu
(data ostateczna)

You may also like...