Projekt edukacyjny “Gdynia moje miasto – okno na świat”

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym “Gdynia moje miasto – okno na świat” z okazji 92. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Zgłoszenia chętnych uczestników w szkolnej bibliotece w terminach podanych w regulaminach poszczególnych kategorii.

 1. Harmonogram działań
 2. Regulaminy konkursów:

Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej

„Mowa na cześć Gdyni”

Wiedzy o Gdyni

Gra Miejska

 

,,Gdynia, moje miasto – okno na świat”

Harmonogram działań
w Międzyszkolnym Projekcie Edukacyjnym
,,Gdynia, moje miasto – okno na świat”
z okazji  92. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich

 

        Organizatorzy projektu edukacyjnego: V i VI Liceum Ogólnokształcące oraz CKZiU Nr 1 w Gdyni.

 

Przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych:

  Konkurs Termin zgłoszeń Zgłoszenia przyjmuje Termin konkursu
1. konkurs poezji śpiewanej i recytacji (utwory o Gdyni i morzu, szanty) do 16 grudnia 2017 r. CKZiU Nr 1 w Gdyni bibliotekackziu1@gmail.com przesłuchania –  styczeń 2018 r.

CKZiU nr 1 w Gdyni

2. konkurs mowa na cześć Gdyni (laudacja na cześć Gdyni Jubilatki) do 19 stycznia 2018 r. V LO

joannasamaszko@gmail.com

 

przesłuchania  w V LO (luty 2018r.)
3. konkurs wiedzy o Gdyni (historia, topografia, architektura, kultura, Gdynia w filmach, przyroda Gdyni) do 20. listopada 2017 r. Biuro Rady Miasta m.anuszek@gdynia.pl pierwszy etap – 30.11.2016 w szkołach macierzystych; drugi etap 26 luty 2018 r.; finał w połowie marca 2018 r.
4. Konkurs – gra miejska zgłoszenia

do 30 listopada 2017 r.

VI LO bibliotekavilo@tlen.pl Gra odbędzie się w lutym 2018 r.

 

Cele międzyszkolnych obchodów 92. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich:

 1. Przybliżanie młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych historii i współczesnego piękna Gdyni.
 2. Aktywizacja młodzieży, uczenie umiejętności kluczowych, takich jak np.: wykorzystanie technologii informacyjnej, działań twórczych, ćwiczenie umiejętności maturalnych (prezentacje ustne), doskonalenie pracy w grupie.
 3. Pobudzanie w uczniach postaw kreatywnych w procesie zdobywania i gromadzenia wiedzy.
 4. Kształcenie umiejętności indywidualnej pracy i samokształcenia uczniów oraz umiejętności współpracy w grupie i podziału zadań stosownie do predyspozycji i zainteresowań uczestników.
 5. Wykorzystanie konkursów jako atrakcyjnej dla młodzieży okazji do rywalizacji.
 6. Promowanie szkoły, prezentacja umiejętności i wiedzy młodzieży.
 7. Integracja międzyprzedmiotowa (wok, j. polski, historia, geografia, edukacja teatralna, itd.).
 8. Współpraca nauczycieli różnych dziedzin kształcenia.
 9. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego.
 10. Organizatorzy:
  Zespoły organizacyjne obchodów z CKZiU Nr 1, VI i V LO w Gdyni.

Koordynatorzy:

Zygmunt Zmuda – Trzebiatowski  – wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni

Elżbieta Komosińska – CKZiU Nr 1

Natalia Chalimoniuk – VI LO

Joanna Samaszko – V LO

Terminy: od października 2017 r. do marca 2018 r.

 Miejsce przeprowadzenia konkursów:

 • w CKZiU Nr 1: poezja śpiewana, recytacja,
 • w VI LO: gra miejska
 • w V LO: oratorski
 • w szkołach macierzystych – I etap konkursu wiedzy o Gdyni, II etap w PPNT ,

zaś uroczystość podsumowująca w Gdyni  – CKZiU nr 1.

 

Terminy szczegółowe znajdą się w regulaminach konkursów  na stronach internetowych szkół oraz zaproszeniach informacyjnych rozsyłanych do szkół.


 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

i Poezji Śpiewanej

 1. Konkurs adresowany jest tylko do uczniów: 7-ej klasy szkoły podstawowej, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Uczestnik może wybrać kategorię, w której weźmie udział lub wystąpić w obydwu.
 3. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
  • recytacja jednego utworu poetyckiego tematycznie nawiązującego do Gdyni
   lub morza (dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym
   oraz własne utwory);
  • poezja śpiewana: solo, duet, tercet, zespół; wykonujący prezentuje jeden utwór związany z tematem Gdyni lub morza (dopuszcza się szanty, marynistyczny rock oraz rap).

 

 1. Cele konkursu:
 • promowanie Gdyni,
 • uwrażliwianie młodzieży na piękno języka polskiego,
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej,
 • upowszechnianie sztuki słowa, śpiewu, interpretacji,
 • promowanie utalentowanej młodzież

 

 1. Kryteria oceny:
 • dobór utworu do tematyki konkursu,
 • interpretacja utworu,
 • dykcja i emisja głosu,
 • ogólny wyraz artystyczny (gra uczniów na instrumencie na żywo będzie dodatkowo oceniana).

 

 1. Prosimy zgłaszać uczniów do 12.2017 r.
  kontakt: Elżbieta Komosińska, tel. 660 688 422, email: bibliotekackziu1@gmail.com

 

 1. Organizator poinformuje zainteresowanych o terminie przesłuchań, podczas których wyłonieni  zostaną zwycięzcy.

 

 1. Występ zwycięzców I miejsca oraz wręczenie dyplomów i nagród zaplanowano podczas gali podsumowującej projekt „Gdynia, moje miasto – okno na świat” w Gdyni  – CKZiU nr 1         (marzec 2018 r.).

 


 

Regulamin Konkursu „Mowa na cześć Gdyni”

 

Sławić przychodzę to miasto, a będę mówił o szczęściu.

A.M. Swinarski

 

 1. Uczestnicy konkursu: tylko uczniowie 7-ej klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Zadanie uczestnika: wygłoszenie mowy na cześć Gdyni Jubilatki lub jej twórców.
 3. Możliwość wygłoszenia mowy w języku polskim lub w językach: kaszubskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim.
 4. Termin: zgłoszenia należy przekazać do 19.01. 2018 r. z dopiskiem:  Konkurs „Mowa na cześć Gdyni” (kontakt V LO – Joanna Samaszko, e-mail: joannasamaszko@gmail.com tel. 509 995 358).
 1. Przesłuchanie uczestników odbędzie się w lutym 2018 r. (o terminie powiadomimy zainteresowanych uczestników).
 2. W jury zasiądzie m.in. aktor Teatru Miejskiego p. Żarnecki oraz nauczyciele języków obcych.
 3. Kryteria oceny wygłoszonej mowy:

Treść (0-5 pkt.):

  • zgodna z tematem,
  • atrakcyjna dla słuchaczy, utrzymująca ich uwagę (wykorzystanie anegdot, ciekawostek).

Styl (0-5 pkt.):

 • obrazowy,
 • wykorzystujący środki stylistyczne: powtórzenia, wyliczenia, pytania retoryczne, apostrofy, wykrzyknienia, anafory, hiperbole.

Technika (0-5 pkt.):

 • ton, intonacja głosu,
 • postawa, gestykulacja,
 • kontakt ze słuchaczami,
 • naturalność, swoboda mówienia,
 • zastosowanie pauzy.

Uwaga! Czas wygłaszania mowy do 5 minut.  Dopuszcza się dyskretne korzystanie z notatek. Laureat konkursu wygłosi swoją mowę podczas finałowej gali podsumowującej projekt edukacyjny, zaplanowanej w Gdyni  –  CKZiU nr 1 (marzec 2018 r.).

 

 


 

Regulamin Konkursu Wiedzy o Gdyni

 

organizowany przez Gminę Miasta Gdyni wraz z: CKZiU Nr 1, VI LO, V LO przy współpracy Wydziału Edukacji UM Gdyni
pod patronatem wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin miejskiego konkursu wiedzy o Gdyni „Gdynia – moje miasto, okno na świat” jest zgodny z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 z 2002 r. poz. 125).

Cele konkursu i założenia organizacyjne:

 1. Celami konkursu są:

– rozwijanie wśród uczniów zainteresowań historią, teraźniejszością i tożsamością Gdynia jako miasta i wspólnoty samorządowej;

–  popularyzacja wiedzy o Gdyni;

– wyróżnienie uczniów wykazujących się szczególnie szeroką i dobrą wiedzą o Gdyni.

 1. Konkurs ma zasięg miejski i jest prowadzony w trzech etapach:

–  etap I – szkolny,

–  etap II – półfinał międzyszkolny,

– etap III – finał międzyszkolny.

Organizacja Konkursu:

 1. Konkurs organizuje Gmina Miasta Gdynia – Biuro Rady Miasta przy współpracy Wydziału Edukacji UM Gdyni, przez powołany Komitet Organizacyjny konkursu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Zmuda–Trzebiatowski.
 2. Konkurs organizowany jest odrębnie dla kategorii: klasy IV – VII szkół podstawowych, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.
 3. Konkurs w I etapie przeprowadza każda z uczestniczących szkół dla uczniów z własnej placówki,
  w oparciu o dostarczone przez organizatora materiały (testy zostaną dostarczone w zamkniętej kopercie powielone w zgłoszonej przez szkołę liczbie). Półfinał i finał dla każdej kategorii wiekowej przeprowadza Komitet Organizacyjny.
 4. Wszystkie decyzje odnośnie przebiegu, w tym oceny testów i rozstrzygnięć konkursu, podejmuje Komitet Organizacyjny, natomiast wątpliwości dotyczące kwestii merytorycznych, w tym wątpliwości odnośnie prawidłowości odpowiedzi na pytania konkursowe, rozstrzyga Komitet Naukowy konkursu.

 

Uczestnicy i zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć – w odrębnych kategoriach – uczniowie gdyńskich szkół podstawowych uczący się w klasach IV – VII, uczniowie gdyńskich szkół gimnazjalnych oraz uczniowie gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, przy czym liczbę osób przystępujących do konkursu szkoła winna zgłosić Komitetowi Organizacyjnemu konkursu co najmniej 10 dni przed datą etapu szkolnego tj. do dnia 20.11.2017 (włącznie z tym dniem) przesyłając imienną listę uczestników na adres m.anuszek@gdynia.pl
 2. I etap Konkursu trwa 45 minut. Polega on na rozwiązaniu pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Do II etapu konkursu przechodzą 2 osoby z danej placówki, które uzyskały największą liczbę punktów na teście. W przypadku, jeśli niemożliwe jest wyłonienie tylko dwóch takich osób
  z uwagi na jednolitą liczbę punktów, większej liczby uczestników, prawo udziału w półfinale uzyskują wszystkie osoby z największą liczbą punktów.
 3. II etap konkursu (półfinał) odbywa się również w formie testu pisemnego, również odrębnie dla każdej z grup wiekowych i kończy wyłonieniem 10 osób z najlepszymi wynikami w każdej z grup. W przypadku, gdy wyniki testu w danej grupie wiekowej wyłonią więcej niż 10 osób z jednakową liczba punktów, które uprawniałyby do udziału w finale, organizowana jest dogrywka w gronie tych osób, która doprowadzić ma do wyłonienia finałowej dziesiątki. Jeśli dogrywka nie zakończy się jednoznacznym rozstrzygnięciem, do finału kwalifikowane są osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych podczas dogrywki. Test trwa godzinę zegarową (60 minut).
 4. III etap konkursu (finał) odbywa się odrębnie dla każdej z grup wiekowych i realizowany jest
  w formie ustnej w obecności jury, którym jest Komitet Naukowy oraz wobec publiczności. W ramach finału możliwe jest zadawanie pytań otwartych lub zamkniętych jak również prośba o wykonanie poleceń typu: „wybierz”, „dopasuj”, „wskaż”, „skreśl”, „wyjaśnij”, „rozwiń” itd. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania będzie związane z określonym przez prowadzącego finał limitem czasu. Pytania mogą zawierać elementy wizualne: filmy, obrazy, zdjęcia, rysunki.
 5. Tematyka konkursu obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o Gdyni, w szczególności takie zagadnienia jak: historia Gdyni, topografia miasta, podział na dzielnice wraz z ich charakterystyką, postacie ważne dla Gdyni, patroni gdyńskich ulic, gdyńskie instytucje kultury, edukacji i sportu, gdyńskie pomniki, tablice pamiątkowe, morski charakter miasta, samorząd Gdyni, architektura miasta, współczesne życie miasta, ciekawostki dotyczące miasta, miasta partnerskie Gdyni, zabytki Gdyni.
 6. Uczestnikom zapewnia się warunki samodzielnego wykonywania testu. Przypadki nieprzestrzegania zasady samodzielności mogą być podstawą dyskwalifikacji zawodnika.

 

Organizacja konkursu:

 1. Etap szkolny konkursu odbędzie się 30 listopada 2017roku odrębnie w każdej ze zgłoszonych szkół. Po realizacji konkursu, wypełnione testy będą przekazane w zamkniętej kopercie upoważnionemu przedstawicielowi Komitetu Organizacyjnego. Wyniki etapu szkolnego organizator poda w terminie do 14 dni od dnia etapu szkolnego, powiadamiając odrębnie każdą z placówek.
 2. Terminy półfinału i finału konkursu ustalone zostaną po ogłoszeniu wyników etapu szkolnego – wstępnie założone są na 26 lutego 2018 i połowę marca 2018. O konkretnej dacie tych etapów Komitet Organizacyjny powiadomi szkoły pocztą elektroniczną.

 

 1. Nagrody dla zwycięzców:
 1. Nagrody rzeczowe przewidziane są za udział w finale konkursu oraz za zajęcie miejsc I – III w konkursie, dla każdej kategorii wiekowej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród w indywidualnych sytuacjach osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się w toku konkursu.

Postanowienia końcowe:

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora tj. Biurze Rady Miasta Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje szkoły przez informację mailową kierowaną na adres poczty elektronicznej szkoły.

 

Regulamin Konkursu – Gra Miejska

 1. Konkurs adresowany jest tylko do uczniów: 7-ej klasy szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 2. Gra miejska mająca na celu przybliżenie „historii naszego miasta” w związku z nadchodzącymi
 3. urodzinami Gdyni odbędzie się w lutym 2018 r.
 4. W Grze udział biorą zespoły 5 osobowe wraz z wyznaczonym opiekunem.
 5. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności oraz czasu jego realizacji.
 6. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo lub środkami komunikacji miejskiej.
 7. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać.
 8. Podczas wykonywania zadań obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z Internetu.
 9. Zespoły prosimy zgłaszać do 30.11.2017 r., kontakt: Natalia Chalimoniuk, tel. 791 736 137, email: bibliotekavilo@tlen.pl
 10. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięskiej drużynie zaplanowano podczas gali podsumowującej projekt „Gdynia, moje miasto – okno na świat” w Gdyni  w  CKZiU nr 1 (marzec 2018 r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...