Nabór wniosków w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2018/2019

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

– jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

– w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę w VII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu albo w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

– w roku szkolnym 2017/2018:

– uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 26 pkt 9 regulaminu):

– w VI, VII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

– w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

– uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;- uzyskał minimum 8 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §30 ust.1 regulaminu.

Więcej informacji na stronie: https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2018-2019

You may also like...