Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2017”

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program skierowany jest do uczniów:

– słabowidzących,

– niesłyszących,

– słabosłyszących,

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży
do:

– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia,

– klasy I branżowej szkoły I stopnia,

    – liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6547/17/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni wnioski można składać do 11 września 2017 r.

                                                                  Więcej informacji u pedagoga szkolnego.

You may also like...